ആനയെ ഇതുപോലെ വിശ്വസിക്കണം എങ്കിൽ അതിനു പിന്നിൽ ഒരു കാരണം ഉണ്ട്

ആനയുടെ അടിയിൽ കിടന്നുറങ്ങി ആന പാപ്പാൻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *