ഗുണ്ടുമണി പോലെ ഒരു ആന, ഇവനെ നിങ്ങൾ മുൻപ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ..?

ഇതുപോലെ ഒരു ആനയെ നിങ്ങൾ ഇതിന് മുൻപ് കണ്ടുകാണില്ല.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *