ഓട്ടോറിക്ഷ മറിച്ചിട്ട കൊമ്പനെ സംഭവിച്ചത് കണ്ടോ..(വീഡിയോ)

ആനയുടെ ദേഷ്യം അടങ്ങിയില്ലെകിൽ മനുഷ്യൻ നാശം.. ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് കണ്ടോ..!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *