തലനാരിഴക്ക് പാപ്പാൻ രക്ഷപെട്ടു, സംഭവിച്ചത് ഇങ്ങനെ…(വീഡിയോ)

ആന ഇടഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതാവും സ്ഥിതി. ഇത്രയും അപകടം നിറഞ്ഞ ആന വേറെ ഇല്ല

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *