ലോറിയിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ തലയിടിച്ച് കൊമ്പൻ ചെരിഞ്ഞു..

ഒരു ആനക്കും ഈ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *