വീട്ടിലോ പരിസരത്തോ ഏലി വരാതിരിക്കാൻ, ഒരു നുറുങ്ങു വിദ്യ

ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ എലി പരിസരത്ത് പോലും വരില്ല…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *