വെറും 4 ലക്ഷം രൂപ മതി അടിപൊളി വീട് നിർമിക്കാം

നമ്മൾ സാധാരണക്കാരുടെ വീട് എന്ന സ്വപ്നം സഫലമാകാൻ ഇതാ ഒരു അടിപൊളി വീട്. വെറും 4 ലക്ഷം രൂപ മാത്രം ചിലവിൽ നിർമ്മിച്ചെടുത്ത വീട്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *