ആന പ്രേമികളുടെ ചങ്കു പറിച്ചെടുത്ത വേദന തോന്നിയ നിമിഷം

അവൻ ഇനി ഇല്ല, വിടവാങ്ങി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *