കൂടല്മാണിക്കം വിറപ്പിച്ച കൊമ്പൻ ഇവനാണ്, കാണ്ടാവരുടെ എല്ലാം നെഞ് ഒന്ന് പിടഞ്ഞു

കൂടൽമാണിക്യം ക്ഷേത്രം വിറപ്പിച്ച കൊമ്പൻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *