ഏത് ആനയെയും നിലക്ക് നിർത്താൻ വേലായുധേട്ടൻ മാത്രം മതി

ആനകളെ ചട്ടം പടിപികുന്നതിൽ വേലായുധേട്ടനെ കഴിഞ്ഞേ വേറെ ആരും ഉള്ളു. ഒരുപാട് വർഷത്തെ പരിചയസമ്പത്തുള്ള വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *