കാട്ടാന മനുഷ്യ ജീവൻ എടുക്കുന്നത് കണ്ടോ വീഡിയോ വൈറൽ

മരണത്തിനു തൊട്ടു മുൻപുള്ള നിമിഷങ്ങൾ കണ്ടു ഞെട്ടി , കാട്ടാനകൾ നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ ഇറങ്ങി പ്രശനം ഉണ്ടാക്കുന്നത് , നമ്മൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുള്ളത് ആണ് എന്നാൽ അത്തരത്തിൽ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് , കാട്ടാനകൾ വനയൊരാ മേഖലയിൽ ജനങ്ങ്ൾ കൂടുതൽ കൃഷിയും ഒക്കെ ആയി ജീവിക്കുന്ന മേഖലകളിൽ ഒക്കെ ഇറങ്ങി കൊണ്ട് ഉള്ള ആക്രമണം നടത്തുന്ന സംഭവം ദിനം പ്രതി വർധിച്ചു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ആണ്, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഉൾപ്പടെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പോലും ഉള്ളത്. ഇത്തരത്തിൽ കാട്ടാനകൾ ഇറങ്ങി കൊണ്ട് വനയൊരാ മേഖലകളിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുടെയും സ്വത്തിനും ജീവനും ഒക്കെ വലിയ രീതിയിൽ ഉള്ള ഭീഷിണി ആയി തീരുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്.

എന്നാൽ ജനവാസ മേഖലയിൽ ഇറങ്ങുന്ന ആനകൾ പലതും തിരിച്ചു കാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാറുള്ള . ഇങനെ നാട്ടിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്ന കാട്ടാനകൾ ജനങ്ങളെ അപകടം പെടുത്തുകയും ചെയ്യും, എന്നാൽ അങിനെ കാട്ടാന ഒരു മനുഷ്യ ജീവൻ എടുത്ത സംഭവം ആണ് ഇത് , വളരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച തന്നെ ആണ് ഇത് , ആന ഒരു യുവാവിനെ അക്രമിക്കുനതും ആന അപകടം പെടുത്തുന്നതും ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉള്ളത് , ഇത് എല്ലാം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറൽ ആണ് കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *