ഈ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഗൃഹമാറ്റം രാജാവിനെ പോലെ വാഴും

ശുക്രൻ ഉദിച്ചു കീരീടം വെക്കില്ല രാജാവിനെ പോലെ വാഴും, ചില ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥാനമാറ്റം വളരെ അതികം ഗുണം ചെയുകയും ചെയ്യും , എന്നാൽ ശുക്രന്റെ സ്ഥാനമാറ്റം പലർക്കും നല്ല ഒരു ഗുണം തന്നെ ആണ് ചെയുന്നത് , എന്നാൽ ഏതെല്ലാം നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് ആണ് ഇങനെ ഗുണം ചെയുന്നത് എന്നും , ഈ രാശിചിഹ്നത്തിലെ ആളുകൾ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലൂടെയും മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിലൂടെയും കടന്നുപോകാം. ഈ സമയത്ത് ദീർഘകാലത്തേക്ക് നിക്ഷേപം ഒഴിവാക്കുക. നിയമവുമായുള്ള വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. ചന്ദനം തൊടാം. പങ്കാളിയിൽ നിന്ന് പിന്തുണ ലഭിക്കും. ഹനുമാൻ സ്വാമിയെ ഇക്കാലയളവിൽ ഭജിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഈ രാശിചിഹ്നത്തിലെ ആളുകൾക്ക് ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിലും ആഡംബര ജീവിതത്തിലും നല്ല സമയമാണ്. എന്നാൽ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ അവർ പ്രശ്നങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിച്ചേക്കാം. പ്രത്യേകിച്ചും നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ.

നല്ല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് പശുവിനെ പരിപാലിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും .സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരുമായും ഊഷ്മളമായ ബന്ധം നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കണം.മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തർക്കം ഒഴിവാക്കണം.വ്യക്തിപരമായ ആരോഗ്യത്തിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുകയും യോഗ പരിശീലിക്കുകയും വേണം. നിങ്ങളുടെ മുതിർന്നവരിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹം തേടുക. ഭർതൃവീട്ടുകാരുമായി തർക്കിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ഏതെങ്കിലും വലിയ തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുക. മൃഗങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുക. മഹാ വിഷ്ണുവിനെ ഭജിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ധാരാളം ധീരമായ ജോലികൾ ചെയ്യും. ധനം വന്നു ചേരുകയും ചെയ്യും , എന്നാൽ ഏതേലം നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ആണ് ഇങനെ ഗ്രഹങ്ങളുടെ മാറ്റത്തിലൂടെ ഗുണം ചെയുന്നത് എന്നു അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *