വരാഹി ദേവിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത 8 വീടുകൾ

ഹൈന്ദവ വിശ്വാസപ്രകാരം വരാഹ രൂപം പൂണ്ട ആദിപരാശക്തിയാണ് വാരാഹി ദേവി അഥവാ പഞ്ചമി ദേവി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. സപ്തമാതാക്കളിലെ അഞ്ചാമത്തെ ഭഗവതി. കഠിനമായ വ്രതങ്ങളോ, പൂജകളോ നിഷ്ഠകളോ കൂടാതെ തന്നെ ഭക്തരിൽ വേഗം അനുഗ്രഹം ചൊരിയുന്ന ഭഗവതിയാണ് വാരാഹി എന്നാണ് വിശ്വാസം. വിഷ്ണുവിന്റെ വരാഹ അവതാരത്തിന്റെ ശക്തിയായി വാരാഹി ആരാധിക്കപ്പെടുന്നു. മഹാലക്ഷ്മിയുടെ ഉഗ്രരൂപമായ ഈ ഭഗവതി എട്ടു വിധത്തിലുള്ള ദാരിദ്ര്യവും ഇല്ലാതാക്കുന്നവളാണ് എന്നാണ് വിശ്വാസം. പ്രധാനമായും ശാക്തേയ ആരാധനാമൂർത്തി ആണെങ്കിലും ശൈവ, വൈഷ്ണവ രീതിയിലും ബുദ്ധ മതത്തിൽ വജ്ര വാരാഹി എന്ന പേരിലും ഭഗവതി ആരാധിക്കപ്പെടുന്നു.

ആദിശക്തിയായ ലളിതാ ത്രിപുരസുന്ദരിയുടെ സർവ സൈന്യാധിപയായ യോദ്ധാവായിട്ടും, വരാഹ രൂപം പൂണ്ട മഹാകാളി ആയിട്ടും, വരാഹ രൂപം ധരിച്ച മഹാലക്ഷ്മി ആയിട്ടും, അഷ്ടലക്ഷ്മിമാരുടെ ഐക്യരൂപമായിട്ടും, കാലത്തിന്റെ അധിപതിയായ സമയേശ്വരി ആയിട്ടും, ഭൂമിയുടെ അധിപതിയായിട്ടും, ഇഷ്ട വരദായിനി ആയിട്ടും ഭഗവതി ആരാധിക്കപ്പെടുന്നു. ഐശ്വര്യം, വിജയം എന്നിവയുടെ മൂർത്ത രൂപമാണ് ഭഗവതി എന്നാണ് വിശ്വാസം. എന്നാൽ വരാഹി ദേവിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാതെ ചില വീടുകൾ ഉണ്ട് , എന്നാൽ ഏതെല്ലാം വീടുകൾ ആണ് എന്നും അവയ്ക്കു എന്താണ് ദോഷം എന്നും അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *