എത്ര വലിയ കടവും തീരും, സമ്പത്ത് കുതിച്ചുയരും ഇങനെ ചെയ്‌തുനോക്കു

അലമാരയുടെ മുകളിൽ ഈ വസ്തു വെക്കുക, എത്ര വലിയ കടവും തീരും, സമ്പത്ത് കുതിച്ചുയരും , ധനം വന്നുചേരും ,
സാമ്പത്തികപരമായി വളരെ അതികം ബുദ്ധിമുട്ട് അംബവിക്കുന്നവർക്കും സാമ്പത്തിക വരുമാനം കൂടണം എന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ആണ് നമ്മളിൽ പലരും , എന്നാൽ അതിനായി പല വഴികളായും നമ്മൾ നോകാറുള്ളത് ആണ് , എന്നാൽ അത്തരത്തിൽ ഒരു ഒറ്റമൂലി പരിഹാരം ആണ് ഇത് , ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കൃത്യം ആയി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സമ്പത്തു വർധിക്കുകയും ചെയ്യും , കൃത്യമായ വഴികൾ തുറന്നു കാണിച്ചു തരുകയും ചെയ്യും , കടബാധ്യത എല്ലാം തീരുകയും ചെയ്യും , 3

സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തീരുകയും ചെയ്യും , ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ ഒരു കാര്യം നടക്കുകയും ചെയ്യും ,നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ ഓരോ സാധനങ്ങൾക്കും കൃത്യമായ സ്ഥാനം ഉണ്ട് , എന്നാൽ അത് എല്ലാവരും അറിയണം , ധനം സൂക്ഷിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥലം ആണ് അലമാരകൾ , കന്നിമൂല ആണ് , ഇതിനു ഉത്തമമായ സ്ഥലം , ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉർജം ഉള്ള ഒരു സ്ഥലം കൂടി ആണ് കന്നിമൂല , നമ്മൾ കന്നിമൂലയിൽ പണം സൂക്ഷിക്കാൻ വെക്കുന്ന സാധനം വടക്കോട്ടു ദർശനം ആയി വെക്കുക എന്നത് ആണ് പ്രധാനമായും ചെയ്യണ്ട ഒരു കാര്യം , എന്നാൽ ഇതുപോലെ ഉള്ള ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കൈയിൽ പണം വന്നുചേരുകയും ചെയ്യും ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *