സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നുള്ള പുനർജന്മത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ

മരണ ശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് പല ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള ആകുന്നു .മരണശേഷം മോക്ഷം സ്വർഗ്ഗം നരകം എന്നിങ്ങനെ വിവിധ തലത്തിൽ നാം എത്തിച്ചേരുന്നത് . ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രധാനമായും ഇത്തരത്തിൽ പ്രധാനമായും ഇത്തരത്തിൽ പ്രധാനമായും ഇത്തരത്തിൽ പ്രധാനമായും പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളത് കർമ്മങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ എത്തിപ്പെടുന്നതും കർമ്മങ്ങളെ ആധാരമാക്കിയാണ് ഇപ്രകാരം പരാമർശിക്കുന്നത് മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നാം ഏവരും പ്രയത്നിക്കേണ്ടത് എന്ന കാര്യം വിസ്മരിക്കരുത് .കാരണം അതിനുശേഷം ഈ ജനന-മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്നും മുക്തി ലഭിക്കുന്നതും.ഈ കാരണത്താലാണ് നാം വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ എത്തിയാലും ഇത് ലോകത്തെ എത്തിയാലും. നരകത്തിൽ എത്തിയാലും.

പുനർജനി മതിയാകൂ. ഇവിടെ എത്തിയാൽ വീണ്ടും ജനനം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന കാര്യം ഉറപ്പ് തന്നെയാണ്. മോക്ഷം ലഭിക്കുന്നത് വരെ ജനന-മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്നും നാം പോകുന്നതല്ല .അതായത് ജനന-മരണ ചക്രത്തെ അകപ്പെട്ട എത്തുന്നവർ പെട്ടെന്നുതന്നെ പുനർജനിക്കുന്നു എന്ന എന്നാൽ .അവിടുത്തെ സമയ ദൈർഘ്യം കുറവ് തന്നെയാകുന്നു. കൂടുതൽ സമയം അനുഭവിക്കേണ്ടതായി വരുന്നു എന്നാൽ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിയ വൈകി മാത്രമേ പുനർജനിക്കും. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ എത്തിയാലും പുനർജ്ജന്മം ഒഴിവാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. ഈ വീഡിയോയിലൂടെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പുനർജനിച്ച വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിൽ മാത്രം കാണുന്ന ലക്ഷ്ണങ്ങൾ കുറിച്ചാണ് പരാമർശിക്കുന്നത് , കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *