ഇതാണ് ദേവിയുടെ അൽഭുത വാക്ക് ജീവിതം മാറിമറിയും

ഇതാണ് ദേവിയുടെ അൽഭുത വാക്ക് ജീവിതം മാറിമറിയും , ആഗ്രഹിച്ച ഒരു നേട്ടം വന്നുചേരുകയും ചെയ്യും ,
ഈ സങ്കൽപ്പത്തെ തന്നെ നാം ദേവിയെ അമ്മ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ,നാം ഏവരും മക്കൾ തന്നെയാണ് അതിനാൽതന്നെ ഏത് പ്രശ്നത്തിലും ഒരു കുഞ്ഞ് തൻറെ അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടിയെത്തുന്നത് പോലെ എത്ര വലിയ ദുഃഖത്തിലും ദുരിതത്തിലും അമ്മയുടെ കാരുണ്യ വാത്സല്യം നിറഞ്ഞ സുരക്ഷിതരാണ് ,എന്ന ഈ സത്യം നാം എന്നാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത് അന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതം മാറിമറിയുന്നത്, ദേവി മന്ത്രം ജപിക്കേണ്ട ശരിയായ സമയം നിങ്ങളുടെ സൗകര്യമനുസരിച്ച് പ്രഭാതം, മദ്ധ്യാഹ്നം, സന്ധ്യാ സമയം എന്നിവയാണ്. ദിവസത്തിൽ രണ്ട് തവണ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്നത് മന്ത്രോപദേശത്തിന്റെ ശക്തി വർധിപ്പിക്കുന്നതാണ്. എണ്ണം നിലനിർത്താൻ താമര മുത്തുകളോ രുദ്രക്ഷമോ സ്പടിക മാലയോ ഉപയോഗിക്കുക.നിങ്ങളുടെ സൗകര്യമനുസരിച്ച് 108 ന്റെ ഗുണിതങ്ങൾ ആണ് മികച്ചത്.

ഏതെങ്കിലും വെള്ളിയാഴ്ചയോ ചൊവ്വാഴ്ചയോ ആരംഭിക്കുന്നത് ഉത്തമം. ദിവസങ്ങൾ കഴിയും തോറും മന്ത്രത്തിന്റെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് നല്ലത്. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഭീതികളും മാനസിക അസുഖങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യുകയും ജീവിതത്തിൽ ശരിയായ തീരുമാനമെടുക്കാൻ ഒരു വ്യക്തിക്ക് കഴിയുന്നതുമായ കാഴ്ചപ്പാടിൽ വ്യക്തത നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.ശത്രുക്കളെക്കുറിച്ചും ദുഷ്ടാത്മാക്കളെക്കുറിച്ചുമുള്ള ഭയം നീക്കം ചെയ്യുകയും, വീടുകളിലും വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിലുമുള്ള സമാധാനം, സമൃദ്ധി എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വീട്ടിൽ അനുകൂലമായ സ്പന്ദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും വീട്ടിലെ എല്ലാ ആളുകളുടെയും ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും വിജയവും ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. വീടിനെ വേട്ടയാടുന്ന ദുരാചാര ശക്തികളെ തുരത്തി ഓടിക്കുകയും കുടുംബത്തിൻറെ മൊത്തത്തിലുള്ള എല്ലാ ശുഭകരമായ വികാസനവും അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുന്നു.ഒരാളുടെ വഴിയിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുകയും അയാൾ ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *