ഉത്സവത്തിനു ആനയുടെ വാലിൽ തൂങ്ങി ആനയിടഞ്ഞു പിന്നീട് നടന്നത് കണ്ടോ

ആന മദം ഇളകിയതിനെ തുടർന്ന് പൂര പറമ്പിൽ നിന്നിരുന്ന മറ്റു ആനകളെയും ആളുകളെയും ഒക്കെ ആക്രമിക്കുന്നതിന്റെ പേടി പെടുത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കാണുവാൻ ആയി സാധിക്കുക. പൊതുവെ ഏതൊരു തരത്തിൽ ഉള്ള ഉത്സവത്തിനും അതുപോലെ മറ്റു ആചാരങ്ങൾക്കും മിക്ക്യ ക്ഷേത്രത്തിലും ആനകളെ എഴുന്നളിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത് കേരളത്തിൽ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും.കാരണം ഉത്സവ പറമ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആകർഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ആനകൾ തന്നെ ആണ് അത് കൊണ്ട് തന്നെ ആണ് ആനകൾക്ക് അത്തരത്തിൽ ഉള്ള ചടങ്ങുകളിൽ പ്രാധാന്യം ഏറെ കൊടുക്കുന്നത്.എന്നാൽ അങ്ങിനെ ആനകൾ ഇടയുന്നു പതിവ് കാഴ്ചകൾ ആണ് ആനകൾ ഇടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ പാപ്പാന്മാർക്ക് പോലും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നു വരില്ല ,

എന്നാൽ അങ്ങിനെ ആന പാപ്പാന്മാർ ആനകൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ പരമാവധി സാരമിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ പാപ്പാന്മാർക്ക് പരിക്ക് പറ്റുന്ന സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ് ആനകൾ ഇടഞ്ഞു പാപന്മാരെ ആകാരമിക്കുന സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ,കുറച്ചു വര്ഷങ്ങള്ക്ക് മുൻപ്പ് നടന്ന ഒരു സംഭവം ആണ് ഇത് , കൊട്ടിയതു ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നത് , ആന ഇടഞ്ഞു വലിയ ഒരു പ്രശനം ആണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് , ആനയുടെ വാലിൽ പിടിച്ചു തൂങ്ങിയതിനെ തുടർന്ന് ആണ് ഇങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായതു , വളരെ അപകടം നിറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം ആണ് ഇത് , കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക,
https://youtu.be/25V3Ke8yjS4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *