വരാഹി ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം ആഗ്രഹിച്ചത് ഉടനെ നേടാം.

വാരാഹി ദേവി സപ്ത മാന്ത്രികകളിൽ ഒന്നാണ് ശക്തി ദേവിയുടെ ഏഴ് ദിവ്യരൂപങ്ങൾ, വരാഹി ദേവിയുടെ സ്ത്രീശക്തിയും പത്നിയുമായ വരാഹി ദേവി അറിയപ്പെടുന്നു, വരാഹദേവനും വിഷ്ണുവിന്റെ മൂന്നാമത്തെ അവതാരവുമാണ്. ദേവന്മാരുടെ ശരീരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ശക്തിയുടെയും ശക്തിയുടെയും രൂപം, വരാഹി ദേവി വരാഹ ദേവനിൽ നിന്നാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്, സപ്ത മാന്ത്രികകളിൽ അഞ്ചാമതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, അതിനാൽ അവൾ പഞ്ചമി എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു .വരാഹി ദേവി തിന്മയെ നശിപ്പിക്കുന്നവളാണ്, വരാഹി ദേവിയുടെ മുൻപിൽ ഈ ഒരു കാര്യം എഴുതി സമർപ്പിക്കുക..

ആഗ്രഹിച്ചത് ഉടനെ നേടാം. ധനം വന്നുചേരുകയും ചെയ്യും ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയും ചെയ്യും , അതിനാൽ തന്നെ ദേവിയെ ആരാധിക്കുകയും അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ മാഘ നവരാത്രിയിൽ പ്രത്യേക ഹോമം നടത്തുന്നത് ദോഷദൃഷ്ടി, ദോഷം, മറ്റ് ദുഷ്ടശക്തികൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. പുതിയ ജോലി തേടുന്നവരും പരിചയസമ്പന്നരുമായവർക്ക് പുതിയ ജോലി ലഭിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവപരിചയമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് മികച്ച ജോലി ലഭിക്കും, കൂടാതെ വരാഹി ദേവിയെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് സമ്പത്തും സമൂഹത്തിൽ മികച്ച സ്ഥാനവും അനാരോഗ്യത്തിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണവും ലഭിക്കും വരാഹി ദേവിയുടെ മുൻപിൽ ഈ ഒരു കാര്യം എഴുതി സമർപ്പിക്കുക . ആഗ്രഹിച്ചത് ഉടനെ നേടാം. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *