കാട്ടാന കൂട്ടിൽ ചെരിഞ്ഞ സംഭവം

കട്ടിൽ നിന്നും പിടിച്ചു കൊണ്ട് വരുന്ന ആനകളെ നമ്മൾ പല തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് , എന്നാൽ ഇങനെ പിടിച്ചു കൊണ്ട് വരുന്ന ആനകൾ പലപ്പോഴുണ് അവരുടെ വളർച്ചക്ക് ആണ് മുൻഗണന നൽകാറുള്ളത് , എന്നാൽ അങിനെ ആനക്കൂട്ടിൽ തലതല്ലി ചത്തു ഈ ആന ആനകളെ വനത്തിൽ നിന്നും പിടിച്ചു ചട്ടം പഠിപ്പിക്കുന്നത് പതിവ് കാഴ്ച ആയിരുന്നു എന്നാൽ അങിനെ തമിഴ്നാട്ടിലെ ആന പരിശീലന കേന്ദ്രമായ ഷോപ്പാണ് ക്യാമ്പിൽ പുതുതായി എത്തിയ കൊമ്പനും എത്തുവാൻ പാപ്പാന്മാർ ശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങിയില്ല അതിന് കാരണം സംസ്ഥാന കുട്ടിയെ ആനക്കൂട്ടിൽ അടിച്ചിട്ട് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ മയക്കുവെടി ഹാങ്ങ് ഓവർ പൂർണ്ണമായി മാറിയ ശേഷം മാത്രമേ അവനെ ശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കുന്ന നടപടികൾ തുടങ്ങുകയുള്ളൂ, കട്ടിൽ നിന്നും നിന്നും പിടികൂടി കൊണ്ടു വന്ന 20 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള കുട്ടിക്കൊമ്പൻ ആണ് ഈ കാട്ടാന ,

ആനയുടെ ഹാങ്ങോവർ മാറിയോ അപ്പോഴേക്കും കുട്ടിക്കൊമ്പനെ താൻ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ കുട എങ്ങനെയെങ്കിലും തല്ലിപ്പൊളിച്ച് പുറത്തുചാടിയ മതിയെന്നായി ഇന്നലെവരെ താൻ സ്വതന്ത്രനായി വിഹരിച്ച കാട്ടിലേക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അവൾ തുടങ്ങി. അതിശക്തനായ കാട്ടാനകൾ പോലും തകർക്കാൻ കഴിയാത്ത ആനക്കൂട് തടികളിൽ മസ്തകം കൊണ്ടു ഇടിച്ചു കയറി നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ കൂടുതൽ പൊളിക്കാനും അവൻ കൊണ്ടിരുന്നു , എന്നാൽ ആന കൂട്ടിൽ കിടന്നു പരാക്രമം അടിക്കുന്നത് വീഡിയോയിൽ കാണാൻ കഴിയും , എന്നാൽ പിന്നീട് ആണ ചെരിഞ്ഞു എന്ന വാർത്ത ആണ് പുറത്തു വരുന്നത് , കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *