മായകുട്ടിച്ചാത്തൻ മന്ത്രം 9 തവണ മന്ത്രം ഉരുവിട്ടാൽ ഏതാഗ്രഹവും നേടാം

മായകുട്ടിച്ചാത്തൻ മന്ത്രം വെറും 9 തവണ മന്ത്രം ഉരുവിട്ടാൽ ഏതാഗ്രഹവും നേടാം , പണം, ജോലി, വീട്, ആഗ്രഹിച്ച നേട്ടങ്ങളെല്ലാം നമ്മളുടെ കൈകളിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യും , ശിവനും പാർവ്വതിയും വള്ളുവനും വള്ളുവത്തിയുമായി വേഷം മാറിയപ്പോൾ അവർക്കുണ്ടായ പുത്രനാണ്‌ കുട്ടിച്ചാത്തൻ. മക്കളില്ലാത്ത കാളകാട്ടില്ലത്തെ നമ്പൂതിരിക്ക് ദൈവദത്തമായി ഈ കുട്ടിച്ചാത്തനെ മകനായി ലഭിച്ചു. അതോടെ കാളകാട്ടില്ലത്തെത്തിയ കുട്ടിച്ചാത്തൻ ബ്രാഹ്മണാചാരങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായ ശീലങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. പഠിപ്പിൽ അസാമാന്യമായ ബുദ്ധി പ്രകടിപ്പിച്ചെങ്കിലും ഗുരുവിനെ അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. തന്നെ അനുസരിക്കാതിരുന്ന ഗുരുനാഥൻ കുട്ടിച്ചാത്തനെ ശാസിക്കുകയും അടിക്കുകയും ചെയ്തു.

ചാത്തൻ ഗുരുവിനെ വെട്ടിക്കൊന്ന് പഠിപ്പുമതിയാക്കി സ്ഥലം വിട്ടു.എന്നെല്ലാം ആണ് ഐതിഹ്യം , എന്നാൽ ഈ മായകുട്ടി ചാത്തൻ എന്ത് ആഗ്രഹം സാധിച്ചു തരുകയും ചെയ്യും , ജീവിതം ഉയർച്ചയിൽ എത്തുകയും ചെയ്യും , നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ പല ആഗ്രഹങ്ങളും നടക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചവർ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ അത് എല്ലാം കൃത്യം ആയി നടത്താനും മറ്റും ആണ് ഈ മന്ത്രം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് , മായകുട്ടിച്ചാത്തൻ മന്ത്രം വെറും 9 തവണ മന്ത്രം ഉരുവിട്ടാൽ ഏതാഗ്രഹവും നേടാം ,ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *