കാട്ടാനയെ കുങ്കി ആക്കുന്നതെങ്ങെനെ ഇതിനു പിന്നിലെ സത്യാവസ്ഥ

അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ പരിശീലന പ്രക്രിയ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് അവയിലെ ചില വന്യമായ ആധിപത്യ സ്വഭാവം സംരക്ഷിക്കുക എന്നതാണ്, അങ്ങനെ ആവശ്യമെങ്കിൽ അവർക്ക് കാട്ടാനകളെ ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും. കാട്ടാനകൾ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുകയും അവയെ തുരത്താൻ കുംകി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, പ്രാദേശിക സ്വഭാവം മണവും മൃഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള മറ്റ് ആശയവിനിമയവും സഹായിക്കുന്നതിനാൽ ചിലപ്പോൾ നേരിട്ടുള്ള ശാരീരിക സമ്പർക്കം ആവശ്യമില്ല.കുംകി അല്ലെങ്കിൽ കൂംകി എന്നത് ഇന്ത്യയിൽ പരിശീലനം ലഭിച്ച ബന്ദികളാക്കിയ ഏഷ്യൻ ആനകളെ, കാട്ടാനകളെ കെണിയിൽ വീഴ്ത്തുന്ന ഓപ്പറേഷനുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പദമാണ്,

ചിലപ്പോൾ പരിക്കേറ്റതോ കുടുങ്ങിപ്പോയതോ ആയ ആനയെ രക്ഷിക്കുന്നതിനോ വൈദ്യചികിത്സ നൽകുന്നതിനോ ആണ്. പരിശീലനം ലഭിച്ച പെൺ ആനകൾക്ക് ഈ പദം കൂടുതൽ പ്രത്യേകമായി പ്രയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. കാട്ടാനകളെ പിടിക്കാനും ശാന്തമാക്കാനും കൂട്ടത്തോടെ വളർത്താനും അല്ലെങ്കിൽ സംഘട്ടന സാഹചര്യങ്ങളിൽ കാട്ടാനകളെ കടത്തിവിടാനും കുംകി ഉപയോഗിക്കുന്നു. കട്ടിൽ നിന്നും പിടികൂടി കൊണ്ട് വരുന്ന ആനകളെ പരിശീലനം നൽകി കുംകി ആന ആക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയുന്നത് , എന്നാൽ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *