കാക്ക അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പൻ ഈ ലക്ഷ്ണങ്ങൾ കാണിച്ചാൽ ഈ മഹാഭാഗ്യം തേടി വരും

കാക്ക അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പൻ ഈ ലക്ഷ്ണങ്ങൾ കാണിച്ചാൽ ഈ മഹാഭാഗ്യം തേടി വരുംദിവസവും വീട്ടിൽ കാക്ക വരാറുണ്ടോ പല വീടുകളിലും കാക്കയ്ക്ക് ഇന്ന് പ്രധാന ഒരു സ്ഥാനം തന്നെ ഉണ്ട് ,എന്നാൽ പലർക്കും അത് എന്തിന് വേണ്ടിയാണ് എന്ന് അറിയില്ല. ഏന്തെങ്കിലും ദോഷമുണ്ടാകുമോ എന്ന് മറ്റൊരു കൂട്ടർ. പാമ്പിന് പാലു കൊടുക്കുന്നത് പോലെ പിന്നെ കുഴപ്പമായാലോ എന്നാണ് സംശയം.കാക്കയ്ക്ക് പിതൃക്കളുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് വിശ്വാസം. കാക്ക ശനിഗ്രഹത്തിന്റെ അഥവാ ശനീശ്വരന്റെ വാഹനമാണ്. അതിനാൽ തന്നെ ശനിദോഷ പരിഹാരം കൂടിയാണ് കാക്കയ്ക്ക് ചോറു കൊടുക്കുന്നത്. ഏഴര ശനി, കണ്ടകശനി, ശനിദശാകാലങ്ങളിലൂടെ കടന്ന് പോകുന്നവരും, പിന്നെ നക്ഷത്രപ്രകാരം പക്ഷി കാക്കയായി വരുന്ന ,

ശനിയുടെ രാശിയിൽ ജനിച്ചവരും മറ്റും കാക്കയ്ക്ക് ചോറ് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.പിതൃക്കൾക്ക് ബലി ഇടുമ്പോൾ കാക്കയ്ക്ക് ചോറ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം. കാക്കകൾ ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അവ ഇല്ലാത്ത നാടുകളിലും മത്സ്യത്തിന് ചോറു കൊടുക്കാം. പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലും മത്സ്യത്തിന് മലര്, പൊരി എന്നിവ കൊടുക്കുന്ന വഴിപാടുകളും ഉണ്ട്. തൃപ്രയാർ ശ്രീരാമ ക്ഷേത്രത്തിലും പയ്യന്നൂർ സുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്രത്തിലും ഇപ്പോഴും ഇത് തുടരുന്നു. മത്സ്യം മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ആദ്യ അവതാരം ആണ് എന്നാണ് സങ്കൽപം. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മഹാഭാഗ്യം വന്നു ചേരാൻ സാധ്യത ഏറെ ആണ് കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,https://youtu.be/pPfQCrMRAeo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *