ആനയും നയകുട്ടിയുടെയും രസകരമായ കാഴ്ച കണ്ടോ

ആനയുടെഉറും പൂച്ചയുടെയും എല്ലാം വീഡിയോ നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സജീവം ആയി കണ്ടുവരുന്ന ഒന്നു താനെ ആണ് , എന്നാൽ അത്തരത്തിൽ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇത് , ഒരു പട്ടികുഞ്ഞിന്ടെയും ആനയുടെയും വീഡിയോ ആണ് ഇത് , എന്നാൽ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവരും ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ,ഒരു വഴിയിലൂടെ ആന നടന്നു വരുമ്പോൾ ആനയുടെ അടുത്ത് പാട്ടി കുട്ടി ഇരിക്കുന്നത്, ആന ആ പാട്ടി കുട്ട്യേ തുമ്പി കൈ കൊണ്ട് മാറ്റുന്നതും ആണ് വീഡിയോ ,

എന്നാൽ ആന ഇത് എല്ലാം ചെയുംബോളും ആ പാട്ടി കുട്ടി വഴിയിൽ നിന്നും മാറുന്നില്ല, ആന പലവട്ടം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പട്ടിക്കുട്ടി അവിടെ നിന്നും മാറുന്നില്ല , എന്നാൽ ഇതുപോലെ രസകരം ആയ വീഡിയോ എല്ലാം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറൽ ആയി മാറരുത്ത് ആണ് , എന്നാൽ അത്തരത്തിൽ ഈ വീഡിയോയും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറൽ ആണ് കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *