പൂച്ചയെ കണ്ട് ഇടഞ്ഞ ആന നാട് വിറപ്പിച്ചത് കണ്ടോ

നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആനകൾ എപ്പോളും വളരെ കൗതുകം ഉള്ള ഒന്ന് തന്നെ ആണ് , ആനകൾ ഇടഞ്ഞു പ്രശനം ഉണ്ടാക്കുന്ന പല വീഡിയോകളും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് , അതുപോലെ തന്നെ ആനകൾ ഇടഞ്ഞു പ്രശനം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് , നിരവധി അപകടങ്ങൾ ആണ് നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന അപകടകളിൽ പലർക്കും വലിയ രീതിയിൽ ഉള്ള അപകടകൾ ആണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളതും , ആനകളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരും നിരവധി ആണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ . കേരളത്തിലെ എന്നല്ല എല്ലാ ആനകൾ എന്നും നമ്മൾക്ക് പേടി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ജീവി ആണ് കരയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവി എന്ന ഒരു പ്രശംസയും ആനകൾക്കു ഉണ്ട് , എന്നാൽ ആനകളെ സ്നേഹിക്കുന്ന മനുഷ്യരും ഉണ്ട് ,

എന്നാൽ ഒരു പരുത്തി വിട്ട് സ്നേഹം കാണിക്കാറില്ല , എന്നാൽ ആനകൾ ഇടഞ്ഞു ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശനങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ആണ് , എന്നാൽ അങിനെ പൂച്ച കാരണം ഇടഞ്ഞ ഒരു ആനയുടെ കഥ ആണ് ഇത് , ആന ഇടയൻ പ്രതേക കാരണം ഒന്നും വേണ്ട , ആനകൾക്ക് ഇഷ്ടം അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആനകൾ ഇടയുന്നു പതിവ് ആണ് , എന്നാൽ അങിനെ ഇടഞ്ഞ ഒരു ആന ആണ് ഇത് , ആന ഇടഞ്ഞു വലിയ പ്രശനം തന്നെ ആണ് ഉണ്ടാക്കിയത് , എന്നാൽ അത്തരത്തിൽ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇത് ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *