വിഷ്ണുമായ കൂടെ ഉള്ളപ്പോൾ മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന അൽഭുതങ്ങൾ.

ശിവ ഭഗവാനും കൂളിവാകയായി മാറിയ പാർവ്വതി ദേവിക്കും ജനിച്ച ദിവ്യപുത്രനാണ് ശ്രീ വിഷ്ണുമായ സ്വാമി. ശാസ്താവിനും മുരുകനും വിഘ്നേശ്വരനും തുല്യനായ വിഷ്ണുമായ സ്വാമി പക്ഷേ പരക്കെ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ദൈവമല്ല. പകരം പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഭക്തരാണ് വിഷ്ണുമായ സ്വാമിയുടേത്. എളുപ്പം പ്രസാദിക്കുന്നതും സഹാനുഭൂതിയുള്ളവനുമായ ഈ ദൈവം തന്റെ ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് എന്നും പ്രിയങ്കരനാണ്.ഐതിഹ്യം അനുസരിച്ച് ഒരിക്കൽ പള്ളിവേട്ടക്കിറങ്ങിയ ശിവ ഭഗവാൻ കൂളിവനത്തിൽ വച്ച് വനവാസിയും അതീവ സുന്ദരിയുമായ കൂളിവാകയെ കാണാൻ ഇടയായി. അവളുടെ ഉദരത്തിൽ തന്റെ കുഞ്ഞിന് വളരാൻ ഒരു അവസരം ഒരുക്കാൻ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു.

ആദ്യ ദർശനത്തിൽ തന്നെ അവളുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായ ഭഗവാൻ തന്റെ ഇംഗിതം ഉടനെ തന്നെ അവളോട് തുറന്ന് പറയുകയും താൻ വേട്ടക്ക് പോയി മടങ്ങിയെത്തുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കാനും പറഞ്ഞു.വിഷ്ണുമായ കൂടെ ഉള്ളപ്പോൾ മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന അൽഭുതങ്ങൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുകയും ചെയ്യും , പോസറ്റീവ് ആയ ചിന്തകൾ നമ്മൾക്ക് ഇടയിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ജീവിതത്തിൽ നല്ല ദിനങ്ങൾ വന്നു ചേരുകയും ചെയ്യും , കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *