കാട്ടാനയെ കാള വലിച്ചു കീറാത്തത് ഭാഗ്യം

വനമേഖലയിൽ ജീവിക്കുന്ന എല്ലാം വളരെ ഭയം ള്ള ഒരു കാര്യം ആണ് കാട്ടാനകൾ നാട്ടിൽ ഇറങ്ങി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ,
നമ്മൾ ഈയിടെ സ്ഥിരമായി കേൾക്കുന്ന ഒരു വാർത്ത തന്നെ ആയിരിക്കും കട്ടിൽ നിന്നും കാട്ടാനകൾ ജന വാസ മേഖലയിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയും അവിടെ ഇറങ്ങി വലിയ രീതിയിൽ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളും കേടുപാടുകളും ഒക്കെ വരുത്തി വയ്ക്കുന്ന ഒരു വാർത്ത.

മാത്രമല്ല ഇത്തരത്തിൽ കാട്ടിൽനിന്നും ഇറങ്ങിയ കാട്ടാനകളുടെ ആക്രമണം മൂലം ഒട്ടനവധി പേരുടെ സ്വതുകളും അതുപോലെ തന്നെ ജീവനും എടുത്ത സംഭവങ്ങൾ എല്ലാം വർത്തയായതാണ് അത് മാത്രമല്ല അത്തരത്തിൽ കാട്ടാനകളെ പിടിച്ചു കെട്ടുന്നതിനുവേണ്ടി വലിയ താപ്പാനകളുടെ ഒക്കെ പരിശ്രമ ഫലമായി കൊണ്ട് മാത്രമേ സാധിച്ചിട്ടും ഉള്ളു. എന്നാൽ അതിനെ കാട്ടുമൃഗങ്ങളുടെ ആക്രണം മൂലം ആനകൾക്ക് സംഭവിച്ച ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇത് , ഒരു കാട്ടാനയെ ഓടിക്കുന്ന കാളയെ ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് കാട്ടിൽ വസിക്കുന്ന മൃഗങ്ങൾക്ക് ആനയെ ഭയം ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടു തന്നെ ആനയെ ആക്രമിക്കാൻ ഇവ ചെല്ലുന്നതു , ആനകൾ തിരിച്ചു ആക്രമണം നടത്തും എന്തങ്കിലും ഇരുവരും വലിയ പ്രശ്നാകാർ തന്നെ ആണ് ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *