ലക്ഷങ്ങൾ നൽകി ഉടമ ഈ പ്രേശ്നക്കാരാൻ ആനയെ വാങ്ങിയപ്പോൾ

ഒരു പാപ്പാന്റെ മാത്രം ഉറപ്പിൽ പ്രശ്നക്കാരൻ ആനയെ വാങ്ങിയ ഉടമ. പ്രശ്നക്കാരിൽ പ്രശ്നക്കാരൻ ആയിരുന്ന ഒരു ആന ആയിരുന്നു മാവേലിക്കര മധു എന്ന കൊമ്പൻ. അത്രയും പ്രശ്നക്കാരൻ ആയ ആനയെ വാങ്ങി വേണു എന്ന പാപ്പാനെ ഏൽപ്പിക്കണം എങ്കിൽ എത്രത്തോളം ഉണ്ടായിരിക്കും വേണു എന്ന പാപ്പാന്റെ പവർ എന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ. ഇതുപോലെ കേരളത്തിലെ തന്നെ ഒട്ടനവധി പ്രശ്നക്കാരന്മാർ ആയ കൊലകൊമ്പന്മാരെ ചട്ടം പഠിപ്പിച്ചു നില നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു പാപ്പാൻ തന്നെ ആയിരുന്നു വേണു. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ആണ് ആനയുടമയ്ക്ക് ഇത്രയും അതികം ആത്മവിശ്വാസം ഈ ആനയെ വാങ്ങുന്നതിൽ കൈ വന്നത്.ഒരു പാപ്പാന്റെ മാത്രം ഉറപ്പിൽ പ്രശ്നക്കാരൻ ആനയെ വാങ്ങിയ ഉടമ.

പ്രശ്നക്കാരിൽ പ്രശ്നക്കാരൻ ആയിരുന്ന ഒരു ആന ആയിരുന്നു മാവേലിക്കര മധു എന്ന കൊമ്പൻ.അത്രയും പ്രശ്നക്കാരൻ ആയ ആനയെ വാങ്ങി വേണു എന്ന പാപ്പാനെ ഏൽപ്പിക്കണം എങ്കിൽ എത്രത്തോളം ഉണ്ടായിരിക്കും വേണു എന്ന പാപ്പാന്റെ പവർ എന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ. ഇതുപോലെ കേരളത്തിലെ തന്നെ ഒട്ടനവധി പ്രശ്നക്കാരന്മാർ ആയ കൊലകൊമ്ബന്മാരെ ചട്ടം പഠിപ്പിച്ചു നില നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു പാപ്പാൻ തന്നെ ആയിരുന്നു വേണു. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ആണ് ആനയുടമയ്ക്ക് ഇത്രയും അതികം ആത്മവിശ്വാസം ഈ ആനയെ വാങ്ങുന്നതിൽ കൈ വന്നത്. എന്നാൽ വളരെ വലിയ അപകടകാരി തന്നെ ആയിരുന്നു ഈ ആന , ആനകൾ ഇടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ അപകടം തന്നെ ആണ് , കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *