കാട്ടാനശല്യം രൂക്ഷം പുറത്തിറങ്ങാതെ അട്ടപ്പാടിയിലെ ജനങ്ങൾ

കട്ടിൽ നിന്നും ആനകൾ ഇടങ്ങി വലിയ പ്രശനങ്ങൾ ആണ് ഉടക്കാറുള്ളത് ആനകൾ പലപൊഴിച്ചു നമ്മളുടെ ഇടയിൽ വലിയ പ്രശനങ്ങളും മറ്റും ഉണ്ടാക്കും ആനകൾ ഭക്ഷണം തേടി കട്ടിൽ നിന്നും നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയും വഴി തെറ്റി പോവുകയും ആണ് ചെയുന്നത് എന്നാൽ ഇങ്ങനെ പോവുന്ന ആനകൾ നാട്ടിൽ തന്നെ കൂടുകയും വലിയ രീതിയിൽ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും കാട്ടാനകൾ ഇറങ്ങി കൃഷി നശിപ്പിക്കുന്നതും പതിവ് കാഴ്ച ആണ് എന്നാൽ ആനകളെ നിയന്ധ്രിക്കാൻ പല വഴികളും നമ്മൾ നോക്കാറുള്ളത് ആണ് എന്നാൽ ആനകൾ അങിനെ ഒന്നും തിരിച്ചു കാട്ടിലേക്ക് പോവാറില്ല ,

എന്നാൽ അത്തരത്തിൽ നിരവധി സംഭവങ്ങൾ ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് , അട്ടപ്പാടിയിലെ ജനങ്ങൾ വളരെ ഭയത്തിൽ ആണ് ജീവിക്കുന്നത് , ആനകൾ കൂട്ടം ആയും മറ്റും വനത്തിൽ നിന്നും നാട്ടിൽ ഇറങ്ങി വളരെ അതികം ബുദ്ധിമുട് ഉണ്ടാകാറുള്ളത് ആണ് , എന്നാൽ അത്തരത്തിൽ ജനവാസ മേഖലയിൽ ഇറങ്ങി പ്രശനം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ആന ആണ് ഇത് , കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *