മദം പൊട്ടിയ കുംകി ആനയെ കല്ലെറിഞ്ഞ പാപ്പാന്മാർ

വന്യ ജീവിയെ വനങ്ങളിൽ നിന്നും പിടികൂടി കൊണ്ട് വന്നു ചട്ടം പഠിപ്പിച്ചു മനുഷ്യനും ആയി ഇണക്കി അവന്റെ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങി. കാട്ടിൽ നിന്നും പിടിച്ചു കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ പച്ച കാട്ടാന ആയിരിക്കുന്ന ആ മൃഗത്തെ ഇണക്കി എടുക്കുവാൻ ആയി മനുഷ്യ നിർമിതമായ കൂട്ടിൽ അടയ്ക്കുന്നു. കാട്ടിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രൻ ആയ മറ്റുള്ള ആനകളുടെ അരികിൽ നിന്നും കൊണ്ട് വന്നു ആനക്കൂട്ടിൽ അടയ്ക്കുന്നതിന്റെ ദേഷ്യവും കൊമ്പൻ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും.തുമ്പി കൈ കൊണ്ട് ചവിട്ടിയും ഇടിച്ചും ആന കൂടു ഇടിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. എന്നാൽ ആനകൾക്ക് മദം പൊട്ടി നിൽകുമ്പോൾ ആനകൾ വളരെ വലിയ പ്രശ്നാകാർ തന്നെ ആണ് ,

ആനകൾ എന്താണ് ചെയുന്നത് എന്നു പറയാൻ തന്നെ കഴിയില്ല , ആന ഇടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രശനം തന്നെ ആണ് ,എന്നാൽ അങ്ങിനെ ഒരു ആന ഇടഞ്ഞ ഒരു സംഭവം ആണ് ഇത് , വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടു തന്നെ ആണ് ആനയെ തളക്കാൻ കഴിയു , ആനയെ പാപ്പാന്മാർ എല്ലാം ചേർന്ന് കല്ല് എടുത്തു എറിയുന്നതും കാണാൻ കഴിയും , ആന വേധാകൊണ്ടു ഓടുന്നതും കാണാൻ , എന്നാൽ ആന വനത്തിലേക്ക് കയറി പോവുന്നതും കാണാം കൂടുതൽ അറിയൻ വീഡിയോ കാണുക ,
https://youtu.be/tSyYue-ZSls

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *