തന്റെ അടുത്ത് വീണ കുഞ്ഞിന്റെ ചെരുപ്പ് എടുത്തു നൽകി മദപ്പാടിലുള്ള കൊമ്പൻ

ആന മദം ഇളകിയതിനെ തുടർന്ന് പൂര പറമ്പിൽ നിന്നിരുന്ന മറ്റു ആനകളെയും ആളുകളെയും ഒക്കെ ആക്രമിക്കുന്നതിന്റെ പേടി പെടുത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കാണുവാൻ ആയി സാധിക്കുക. പൊതുവെ ഏതൊരു തരത്തിൽ ഉള്ള ഉത്സവത്തിനും അതുപോലെ മറ്റു ആചാരങ്ങൾക്കും മിക്ക്യ ക്ഷേത്രത്തിലും ആനകളെ എഴുന്നളിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത് കേരളത്തിൽ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും.എന്നാൽ മദപ്പാടിലുള്ള ആനകളെ പൂരകൾക്ക് ഒന്നും എഴുനെള്ളിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല ,

ആനകൾ ഇടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ അപകടം തന്നെ ആണ് , ആനകൾ മനുഷ്യരെ തന്നെ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ അതുപോലെ നിരവധി സംഭവങ്ങൾ ആണ് നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് , എന്നാൽ അത്തരത്തിൽ ഒരു ആന മദപ്പാടിലുള്ള സമയത്തുതന്റെ അടുത്ത് വീണ കുഞ്ഞിന്റെ ചെരുപ്പ് എടുത്തു നൽകി കൊമ്പൻ ഉണ്ട് , ആനകൾ വളരെ അക്രമാസക്തയാറാവുന്ന ഒരു കാലം തന്നെ ആണ് ഇത് എന്നാൽ ഈ സമയത്തു ആനയെ എന്തെകിലും ചെയ്താൽ അയാളെ ആന വെറുതെ വിടണം എന്നില്ല , എന്നാൽ അങിനെ ഉള്ള ആന ഈ കുട്ടയോടെ കാണിച്ചത് കണ്ടോ , കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *