കുഴിയിൽ വീണ കുട്ടിയാനയെ രക്ഷിച്ച് അമ്മയാന

കാട്ടാനകൾ വനമേഖലയിൽ സഞ്ചരിക്കരുത്ത് ആണ് , റോഡ് അരികിലൂടെ എല്ലാം സഞ്ചരിച്ചു പോവുന്നത് ആണ് , എന്നാൽ അങിനെ കാട്ടിൽ നിന്നും വരുന്ന ആനകൾ നാട്ടിൽ ഇറങ്ങിവരാറുള്ളത് പതിവ് ആണ് എന്നാൽ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ആനകൾ മനുഷ്യർക്ക് താനെ അപകടം ആണ് , എന്നാൽ അങിനെ വന്ന ഒരു ആനക്കുട്ടി കുഴിയിൽ വീണു പരിക്ക് പറ്റുകയും ചെയ്തു , എന്നാൽ ഇങനെ നിരവധി അപകടങ്ങൾ അവർക്ക് സംഭവിക്കാറുള്ളത് ആണ് , എന്നാൽ അത്തരത്തിൽ ആനകൾ വന മേഖലയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ കൃഷി നശിപ്പിക്കാനും മറ്റും ആണ് വരുന്നത് ,

ഭക്ഷണം തേടി വരുന്ന ആനകൾ പിന്നീട് ഇവിടെ നിന്നും പോവാതെ വരുകയും ചെയ്യും , എന്നാൽ ഈ കുഴിയിൽ വീണ ആനകൾ രക്ഷിച്ചത് , സ്വന്തം ‘അമ്മ ആന താനെ ആണ് , എന്നാൽ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ എല്ലാം ഒരു വാഹനത്തിൽ ഇരുന്നു ഒരാൾ പകർത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു , ആനക്കുട്ടിക്ക് എത്രെ ശ്രമിച്ചിട്ടും കയറാൻ കഴിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല , എന്നാൽ വലിയ ഒരു പരിശ്രമത്തിനു ഒടുവിൽ തന്നെ ആണ് ഈ ആനകുട്ടയെ, എന്നാൽ ഈ ആനയും കുട്ടിയും പിന്നിട് വനത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോവുകയായിരുന്നു , കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *