കൊമ്പുകൾ പോലും ചങ്ങലയിൽ പൂട്ടേണ്ടി വന്ന കൊലകൊമ്പൻ

ആനകളെ സാധാരണ ആയി കാലിൽ ആണ് ചങ്ങല ഇട്ടു നടത്തിക്കാറുള്ളത് , ആനകൾ ഇടയൻ സാധ്യത ഉള്ളകാരണം തന്നെ ആണ് ഇങ്ങനെ ചെയുന്നത് , എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ആനകൾ ഇടയൻ കാരണം ആവുമ്പോൾ പെട്ടന്ന് തളക്കാൻ വേണ്ടി ആണ് ആനക്ക് ചങ്ങല ഇടുന്നതു എന്നാൽ പ്രശനകാരൻ ആനക്ക് കൊമ്പിൽ വരെ ചങ്ങല ഇട്ടിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു , എന്നാൽ ആ ആനയുടെ കഥ ആണ് ഇത് , ആനകൾ എപ്പോളും ഇടയൻ സാധ്യത ഉള്ള ഒന്ന് തന്നെ ആണ് , ആനകൾ മദപ്പാടിൽ ആകുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്രമണങ്ങൾക്കും കൊലപാതങ്ങൾക്കും കരണക്കാരാകുന്നത് നാം മനുഷ്യർ തന്നെയാണ് .മതം പൊട്ടുക എന്നത് ആനയുടെ ശരീരത്തിലെ പ്രധാന ഘട്ടങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് .

ഇന്ന് ആനകൾ ചെയ്യുന്ന ആക്രമണത്തിന് പല കാര്യങ്ങളും അവയെ മദപ്പാടുള്ള സമയത്ത് ശരിയായ രീതിയിൽ പരിചാരികത്ത് കൊണ്ടാണ് . ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഉള്ള നാട്ടാനകൾക്ക് സീസൺ രീതിയിൽ ആണ് മദപ്പാട് ഉള്ളത് . മദപ്പാടുള്ള സമയത്ത് ആനയെ വളരെ കരുതലോടെ ആണ് പാപ്പാന്മാർ നോക്കുക . ആന ഇടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപകടം തന്നെ ആണ് ചില സമയങ്ങളിൽ പാപ്പാന്മാർ പിടിച്ചു നിർത്താൻ തന്നെ കഴിഞ്ഞു എന്നു വരില്ല , കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *