ആന ഇടഞ്ഞ് നിയന്ത്രണം വിട്ടോടിയതോടെ പാപ്പാന്മാർ ചെയ്തത് കണ്ടോ

ആന ഇടഞ്ഞ് നിയന്ത്രണം വിട്ടോടിയതോടെ പാപ്പാന്മാർ ആനയുടെ പുറകെ വെച്ചു പിടിച്ചു സംഭവം , പൂരകൾക്കും ഉത്സവങ്ങൾക്കും എല്ലാം ആനകൾ ഇടഞ്ഞു ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശനങ്ങൾ ചെറുതൊന്നും അല്ല , നിരവധി വലിയ അപകടം തന്നെ ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് , എന്നാൽ അങിനെ നിർവാതി അപകടകളിൽ മനുഷ്യ ജീവൻ പൊലിഞ്ഞ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് , എന്നാൽ അങിനെ ഉള്ള സംഭവം ആണ് ഇത് , ആനകൾ ഇടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ അപകടം തന്നെ ആണ് പൂരങ്ങൾക്കും മറ്റും ആണ് ആനകൾ ഇടഞ്ഞു കാണാറുള്ളത് എന്നാൽ തടി പിടിക്കാൻ വന്ന ആന ഇടഞ്ഞു പ്രശനം ഉണ്ടാക്കിയത് വളരെ പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആയിരുന്നു. ഇലന്തൂരിൽ ഇടഞ്ഞോടിയ ആനയുടെ പുറത്ത് രണ്ടാം പാപ്പാൻ കുടുങ്ങിയത് 12 മണിക്കൂർ. ഇലന്തൂർ മുത്തൻകുഴിയിൽ സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ പുരയിടത്തിലെ തടി പിടിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്ന ഹരിപ്പാട് സ്വദേശിയുടെ

അപ്പു എന്ന മോഴയാനയാണ് നാടിനെ 12 മണിക്കൂർ മുൾമുനയിൽ നിർത്തിയത്.മുത്തൻകുഴിയിൽ തടി പിടിക്കാനായി കൊണ്ടുവന്ന അപ്പു എന്ന മോഴയാനയാണ് ഇടഞ്ഞത്. ഈ സമയം രണ്ടാം പാപ്പാനും പ്രദേശവാസിയുമായ രവീന്ദ്രൻ ആനയുടെ പുറത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ആനകൾ ചില സമയങ്ങളിൽ ഇടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രയാസം തന്നെ ആണ് ,പാപ്പാന്മാർക്ക് പോലും പിടിച്ചാൽ നിർത്താൻ കഴിയില്ല , ആനകൾ നിരവധി അപകടം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും , കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,
https://youtu.be/FxWiv1nvAKU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *