ചിങ്ങത്തിൽ വട്ടപൂജ്യത്തിൽ നിന്നും കോടീശ്വരനിലേക്ക് കുതിച്ചുയരുന്ന 11 നക്ഷത്രങ്ങൾ

കേരളത്തിൽ ചിങ്ങമാസം. ചിങ്ങമാസം 2023 ഓഗസ്റ്റ് 17-ന് ആരംഭിച്ച് സെപ്റ്റംബർ 16-ന് അവസാനിക്കും. മലയാളം കലണ്ടർ പ്രകാരം ചിങ്ങമാസത്തിലെ ആദ്യ ദിവസം പുതുവർഷത്തിന്റെ ആരംഭം കുറിക്കുന്നു, ഇത് ചിങ്ങം 1 എന്നറിയപ്പെടുന്നു. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആഘോഷമായ ഓണം ചിങ്ങമാസത്തിലെ തിരുവോണം നക്ഷത്ര ദിനത്തിലാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത്.ചിങ്ങത്തിൽ വട്ടപൂജ്യത്തിൽ നിന്നും കോടീശ്വരനിലേക്ക് കുതിച്ചുയരുന്ന 11 നക്ഷത്രങ്ങൾ ആണ് ഉള്ളത് ,

ആഗ്രഹിച്ച ഒരു നേട്ടം തന്നെ ഇവർ സ്വന്തം ആകുകയും ചെയ്യും ആഗ്രഹിച്ച ഒരു വിജയം ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു ചേരുകയും ചെയ്യും , അതിനാൽ തന്നെ ദേവിയെ ആരാധിക്കുകയും അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ മാഘ നവരാത്രിയിൽ പ്രത്യേക ഹോമം നടത്തുന്നത് ദോഷദൃഷ്ടി, ദോഷം, മറ്റ് ദുഷ്ടശക്തികൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. പുതിയ ജോലി തേടുന്നവരും പരിചയസമ്പന്നരുമായവർക്ക് പുതിയ ജോലി ലഭിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവപരിചയമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് മികച്ച ജോലി ലഭിക്കും, കൂടാതെ വരാഹി ദേവിയെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് സമ്പത്തും സമൂഹത്തിൽ മികച്ച സ്ഥാനവും അനാരോഗ്യത്തിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണവും ലഭിക്കും , ധനപരമായ നേട്ടം തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് വന്നു ചേരുന്നത് , കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *