ഈ നാളുകാർ കർക്കടകത്തിൽനാളുകാർ നേട്ടം കൈവരിക്കും

ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഈ നാളുകാർ കർക്കടകത്തിൽ നേട്ടം കൈവരിക്കും മേടക്കൂറുകാർക്ക് സൂര്യൻ നാലാം ഭാവത്തിലും, കുജൻ ജന്മം, രണ്ട്, ബുധൻ നാല് അഞ്ച്, ബന്ധുക്കൾ ശത്രുക്കളെ പോലെ പെരുമാറും. ശിരോവ്യാധികൾ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കും. കർമസ്ഥാനം വിപുലീകരിക്കാനുള്ള ആലോചന ഉണ്ടാകും. ശുഭചിന്തകൾ വർധിപ്പിച്ച് മാനസിക സംഘർഷം കുറയ്ക്കണം. നിക്ഷേപങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം ആലോചിച്ച് നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ നഷ്ടം സംഭവിക്കും . ഈ രാശിക്കാർക്ക് പലവിധ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ കാണുന്നു. ഇവർക്ക് ഇച്ഛാഭംഗം, കാര്യതടസ്സം ഇവ കാണുന്നു. അതേസമയം ഈ രാശിക്കാർക്ക് സർവ്വകാര്യസിദ്ധി, ധനപരമായ നേട്ടങ്ങൾ, സന്തോഷം എന്നിവ ഫലം. ഇവർക്ക് സമുന്നത നേട്ടങ്ങൾക്കു വഴി തുറക്കുന്ന ഒരു പുതിയ പരിചയം ഉണ്ടാകും. യാത്രകൾ കൊണ്ട് വിവിധ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കും. ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കും. അവിചാരിത നേട്ടങ്ങളും കാര്യവിജയവും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്.

നൂതന പ്രവൃത്തിമേഖലകൾ തുറന്നുകിട്ടും. അപൂർവ്വമായ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിനു കഴിയും.നൂതന പ്രവൃത്തിമേഖലകൾ തുറന്നുകിട്ടും. ഇച്ഛാഭംഗം, കാര്യതടസ്സം ഇവ കാണുന്നു. ജീവിതത്തിൽ വലിയ സഹായമാകുന്ന ഒരു പരിചയം ഇന്ന് ഉണ്ടാകും. അപൂർവ്വമായ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗം ഒരുപക്ഷേ ഇന്ന് തുറന്നുകിട്ടുവാൻ സാധ്യത.നൂതന പ്രവൃത്തിമേഖലകൾ തുറന്നുകിട്ടും. ഇച്ഛാഭംഗം, കാര്യതടസ്സം ഇവ കാണുന്നു. ജീവിതത്തിൽ വലിയ സഹായമാകുന്ന ഒരു പരിചയം ഇന്ന് ഉണ്ടാകും. അപൂർവ്വമായ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗം ഒരുപക്ഷേ ഇന്ന് തുറന്നുകിട്ടുവാൻ സാധ്യത. എന്നാൽ ഈ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഇരട്ട രാജയോഗം വന്നു ചേരുകയും ചെയ്യും ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *