കൊലയാളി കാട്ടാനയെ ചാടികുത്തി അഭിമന്യു എന്ന കുംകിയാന

പൊതുവെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇന്ന് പല തരത്തിൽ ഉള്ള ഉത്സവങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ തടി മില്ലുകളിലും എല്ലാം കണ്ടു വരുന്ന ആനകൾ എല്ലാം ബീഹാർ പോലുള്ള കാടുകളിൽ നിന്നും പിടിച്ചു കൊണ്ട് വരുന്നവ ആണ്. അത്തരം വലിയ നിബിഡമായ കാടുകളിൽ വാരികുഴികൾ സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ട് അതിൽ ആനയെ വീഴ്ത്തായാണ് ഇത്തരത്തിൽ ആനകളെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള കാട്ടാനകളെ ചട്ടം പഠിപ്പിച്ചു നാടൻ ആനകളുടെ ശൈലിയിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുന്നതും ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കൊണ്ട് വരുന്ന ആനകളെ തന്നെ ആണ്.

അത്തരത്തിൽ ആനയെ എങ്ങനെ പുറത്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നതിനുള്ള ഉത്തരം കൊലയാളി കാട്ടാനയെ ചാടികുത്തി അഭിമന്യു എന്ന കുംകിയാന കുംകി വിഭാഗത്തിൽ പെട്ട ശക്തിയുള്ള ആനകളെ എല്ലാം വച്ചുകൊണ്ട് കയറിട്ടു വലിച്ചാണ് അത്രയും ഭീമാകാരം ആയ ആനയെ ആണ് അഭിമന്യു എന്ന കുംകിയാന കുത്തി ഓടിക്കുന്നത് ,കാട്ടാനകൾ സാധാരണ ആയി അനുസരണം കേടു കാണിക്കുന്നവർ ആണ് , കൊലയാളി കാട്ടാനയെ ചാടികുത്തി അഭിമന്യു എന്ന കുംകിയാന ദൃശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.
https://youtu.be/fzXXkK8i1Ac

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *