ജൂലൈ 4 മുതൽ എല്ലാം മാറിമറിയും രാജയോഗവും വന്നു ചേരും

ഇന്നേ ദിവസം ആർക്കെല്ലാം നല്ലതാണ്? ആരെല്ലാം എന്തെല്ലാം ദോഷങ്ങൾ സഹിക്കണം? ഇതിന് പരിഹാരം എന്ത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നിവ അടങ്ങുന്ന സമ്പൂർണ്ണ രാശിഫലം വീടിനോ വാഹനത്തിനോ റിപ്പയർ ആവശ്യമായിവരും. സമൂഹത്തിൽ പദവിയും അംഗീകാരവും ലഭിക്കും. പ്രവർത്തനമണ്ഡലത്തിൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാകും. കലാരംഗത്തുള്ളവർക്ക് അല്പം മന്ദതയുണ്ടാകാം. ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ മധ്യസ്ഥതവഹിക്കേണ്ടിവരും. മാതൃഗുണം ഉണ്ടാകും.ജൂലൈ 4 മുതൽ ഈ നാളുകാർക്ക് രാജയോഗം തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ നക്ഷത്രകകർക്ക് , ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ മധ്യസ്ഥതവഹിക്കേണ്ടിവരും. ജ്യേഷ്ഠസഹോദരന്മാർ വളരെ അനുകൂലമായി പെരുമാറും.

നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നു കരുതിയ സാധനം തിരികെ കിട്ടും. രോഗികൾക്ക് അല്പം ആശ്വാസം ലഭിക്കും. വ്യാപാരരംഗത്തുള്ളവർക്ക് അനുകൂല സമയമാണ്.വാക്കുതർക്കങ്ങളിൽ വിജയിക്കും. ദൈവിക കാര്യങ്ങൾക്കായി പണം ചിലവഴിക്കും. ദൈവിക കാര്യങ്ങൾക്കായി പണം ചിലവഴിക്കും. എല്ലാവരോടും പരുഷമായി പെരുമാറും.യാത്രയിൽ ധനനഷ്ടത്തിനു സാധ്യത. ഉദ്യോഗത്തിൽ ഉയർച്ച ഉണ്ടാകും. കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അസ്വസ്ഥതകൾ മാറും. രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തുള്ളവർക്ക് നേതൃത്വപദവിയിൽ ഉയരാൻ അവസരം ഉണ്ടാകും. കർമരംഗത്ത് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വർധിക്കും. പ്രതിസന്ധികളിൽ ബന്ധസഹായം പ്രതീക്ഷിക്കാം. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ആരോഗ്യകാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. ധനപരമായ നേട്ടം ഇവരിൽ ധാരാളം കാണൂന്നു , ഐശ്വര്യം വന്നു ചേരുകയും ചെയുന്നു , കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *