വാശ്ശി കാണിക്കുന്ന ആനയുടെ വാശ്ശി മാറ്റിയ തീപ്പൊരി പാപ്പാൻ

ആനകൾ എന്നും പാപ്പാന്മാരുടെ നിയന്ത്രണത്തെ ആണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് അവക്ക് 3 പാപ്പാന്മാർ ആണ് ഉണ്ടാവുക ആനകൾ പലപ്പോഴും പലതരത്തിൽ ഉള്ള സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നവർ ആണ് , ആനകൾ അക്രമ സ്വഭാവം ഉള്ളവരും ആണ് , ആനകളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ആണ് കൂടുതൽ ആളുകളും എന്നാൽ ആനയുടെ ആക്രമണങ്ങൾ പലപ്പോഴും പലതരത്തിൽ ഉള്ള അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്‌തും , എന്നാൽ പാപ്പാന്മാരെ അനുസരിക്കാതെ നടക്കുന്ന ഒരു ആനയുടെ വീഡിയോ ആണ് ഇത് ,

എന്നാൽ ആന പുഴയിൽ ഇറങ്ങി മണിക്കൂറോളം നേരം, ആണ് പുഴയിൽ ഇറങ്ങി നിന്നതും പാപ്പാന്മാരെ വളരെ അതികം ബിദ്ധിമുട്ടിലാക്കിയതും നാട്ടുകാരെ പരിഭ്രാന്തരാക്കുകയും ചെയ്തു , എന്നാൽ പിന്നീട് ആന കരയിലേക്ക് കയറാതെ നിൽക്കുകയും ചെയ്തു , തുടർന്ന് പാപ്പാന്മാരെ അനുസരിക്കാതെ ആന വന്നപ്പോൾ ആനയുടെ ഒന്നാം പാപ്പാൻ വന്നപ്പോൾ ആന ആനയുടെ വാശ്ശി മാറ്റുകയും ആനയെ കരയിലേക്ക് കയറ്റുകയും ചെയ്തു , ആനകൾക്ക് ഒന്നാം പാപ്പാന്മാർ ആയി നല്ല ബന്ധം ഉണ്ടാവും എന്നാൽ ആനകൾ പറഞ്ഞതുപോലെ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ അങിനെ ആന വാശ്ശി കാണിച്ചപ്പോൾ ആനയെ കരയിലേക്ക് കയറ്റിയ പാപ്പാൻ ആണ് ഇത് ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *