കൊലയാളി ആനയെ നാട്ടുകാർ മൃഗീയമായി കൊന്നു

കാട്ടാനകളെ നമ്മൾക്ക് എല്ലവർക്കും ഭയം ഉള്ള ഒന്ന് തന്നെ ആണ് നാട്ടിൽ ഇറങ്ങി പല പ്രശനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ആന തന്നെയാണ് , എന്നാൽ കട്ടിൽ നിന്നും നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ആനകൾ കുറച്ചു ഒന്നുമല്ല നിരവധി ആനകൾ ആണ് പലയിടങ്ങളിൽ ആണ് നാട്ടിൽ ഇറങ്ങി പല പ്രശനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു , നിരവധി ആക്രമണങ്ങൾ ആണ് ആന ഉണ്ടാക്കുന്നത് , ആനകൾ പേടി ഈലാത്തവർ ആയി ആരും തന്നെ ഇല്ല , എന്നാൽ കാട്ടാനകൾ ആണെങ്കിൽ അപകടം ഉറപ്പ് തന്നെ ആണ് ,

എന്നാൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് കാട്ടാനകളെ എന്നാൽ ഈ ആനകൾ നാട്ടിൽ ഇറങ്ങി വലിയ പ്രശനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളതും ആണ് എന്നാൽ ചില അനാകൾ പ്രശനം ഉണ്ടാകാറില്ല ,കൂടുതൽ ആയി കൃഷി നാശം എന്നിങ്ങനെ ആണ് ആനകൾ ഇണ്ടാക്കുന്നത് , ആനകളുടെ അപകടകരം ആയ വീഡിയോ നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായി മാറികൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.ആനകളെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ട്ടമാണ്,പ്രേത്യകിച്ച് മലയാളികൾക്ക് ആനയെന്നാൽ ഒരു തരം പ്രാന്താണ്, അങ്ങനെയുള്ള ആനപ്രാന്തന്മാർ ഒരു പാട് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ. ആനകൾ മനുഷ്യനെ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്യും , എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ ആനയെ നാട്ടുകാർ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്തു , ആനയെ നാട്ടുകാർ മൃഗീയമായി കൊന്നു എന്നും പറയുന്നു കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *