കാട്ടാനയെ കാണാൻ കാട്ടിലേക്ക് ഒറ്റക് പോയപ്പോൾ മുട്ടൻ ഇടി കൊടുത്ത് ആന

കട്ടിൽ വസിക്കുന്ന ഒട്ടു മിക്ക്യ മൃഗങ്ങളും ജനവാസ മേഖലകയിൽ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ അധികം പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു വയ്ക്കുകയും ഒരുപാട് ആളുകളുടെ സമ്പത്തിനും അത് പോലെ തന്നെ ജീവനും എല്ലാം വലിയ രീതിയിൽ ഭീഷിണി ആയി മാറുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. പൊതുവെ കൂടുതൽ ആയും കാട്ടാനകൾ ആണ് ഇത്തരത്തിൽ കയറാറുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് പറയുവാൻ ആയി സാധിക്കും. കാരണം കാട്ടാനകൾ പലപ്പോഴും അതിനു ആഹാരം തേടി കൊണ്ട് ജനവാസ മേഖലയിൽ ഒക്കെ എത്തി പെടുന്ന ഒരു കാഴ്ച പതിവ് സംഭവം ആണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. എന്നാൽ അങ്ങിനെ വരുന്ന ആനകൾ പലപ്പോഴും വലിയ പ്രശനങ്ങൾ ആണ് ഉണ്ടാക്കരുത്ത് , എന്ന; അങിനെ ഒരു കാട്ടാനയിൽ നിന്നും ഒരു സ്ത്രീക്ക് സംഭവിച്ച അപകടത്തിന്റെ വീഡിയോ ആണ് ഇത് ,

 

കട്ടിൽ നിന്നും വരുന്ന ആനകൾ എങ്ങിനെ ആണ് എന്നു പാറയാണ് കഴിയണം എന്നില്ല , എന്നാൽ അങിനെ ആനക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആന കൊമ്പു കൊണ്ട് തട്ടിമാറ്റുന്ന ദൃശ്യം ആണ് ഇത് , വളരെ അപകടം നിറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം തന്നെ ആണ് കാട്ടാനകളെ ഒറ്റക്ക് പോയി കാണുന്നത് , ആനകൾ എന്ത്‌ ചെയ്യണം എന്ന് അറിയാതെ ആയിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് ,നിരവധി സംഭവങ്ങൾ ആണ് ഇതുപോലെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ,

https://youtu.be/QsAV-Vu1fTc

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *