കാട്ടാന ഇറങ്ങി ഉണ്ടാക്കിയ അപകടം കണ്ടോ മനക്കട്ടിയുള്ളവർ മാത്രം കാണുക

കട്ടിൽ നിന്നും നാട്ടിൽ ഇറങ്ങി പ്രശനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ആണ് നമുക്ക് അറിയാം കാട്ടാന എന്നത് മറ്റുള്ള നാട്ടിൽ വളർത്തുന്ന ആനകളെക്കാൾ വളരെ അധികം അപട കാരിയാണ് എന്നു. ആനകൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവന് തന്നെ ഒരു വലിയ ഭീഷണി ആയി മാറിയ സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതു പ്രിത്യേകിച്ചും കാട്ടാനകൾ നാട്ടിൽ ഇറങ്ങി കാണിച്ചു കൂട്ടിയ സംഭവങ്ങളിൽ ആയിരിക്കും. കാരണം അത്തരത്തിൽ ഉള്ള കാട്ടാന കൂട്ടങ്ങൾ കാട്ടിൽ നിന്നും നാട്ടിൻ പുറങ്ങളിൽ ഇറങ്ങി അവിടെ ഉള്ള എല്ലാ വിളകളും കൃഷിയും എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കാട്ടാനകളുടെ ആക്രമണം നമ്മൾക്ക് വളരെ അപകടം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നു തന്നെ ആണ് , മനുഷ്യരെ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്യും ,

 

 

എന്നാൽ മനുഷ്യർക്ക് മാത്രം അല്ല മൃഗങ്ങൾക്കും അപകടം സംഭവിക്കരുത്ത് ആണ് , എന്നാൽ അങ്ങിനെ നിരവധി സംഭവങ്ങൾ ആണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് , എന്നാൽ അത്തരത്തിൽ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇത് കാട്ടാന നാട്ടിൽ ഇറങ്ങി മൃഗങ്ങളെ ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് , കാട്ടാനകൾ വളർത്തു മൃഗങ്ങള ആക്രമിച്ചു അവരുടെ ജീവൻ നഷ്ടം ആയ ഒരു വീഡിയോ ആണ് , തൊഴുത്തിൽ കെട്ടിയിട്ട പശുക്കളെ ആണ് ഈ കാട്ടാന ആക്രമിക്കുന്നത് ക്രൂരമായ ഒരു ആക്രമണം ആണ് ഇവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നത് , എന്നാൽ ആ പശുവിനെ ആന ആക്രമിച്ചു അവശനാക്കുകയാണ് ചെയുന്നത് കൂടുതൽ അറിയൻ വീഡിയോ കാണുക ,

https://youtu.be/xaWZo85-weE

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *