ഹനുമാന് കുങ്കുമം പുരട്ടുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ

ഹിന്ദു പുരാണത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രമാണ് ഹനുമാൻ എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണല്ലോ അല്ലെ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഹനുമാനെ ആരാധിക്കുന്നവരും കൂടുതലാണ്.ഹനുമാൻറെ ബുദ്ധിയും, ഭക്തിയും ശക്തിയുമൊക്കെ സർവപ്രചാരമാണ്. ഹനുമാന് സിന്ദൂരം സമർപ്പിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാന വഴിപാടായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. സിന്ദൂരം അർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് പ്രത്യേക അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. ഹനുമാൻറെ പ്രധാനദിവസം ചൊവ്വാഴ്ചയാണല്ലോ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സിന്ദൂരം അർപ്പിക്കുന്നതിനും പറ്റിയ ദിവസം അതുതന്നെയാണ്. സിന്ദൂരം സമർപ്പിച്ചാൽ തടസ്സങ്ങൾ, കടബാധ്യത, ഉത്തമ ആരോഗ്യം എന്നിവ ലഭിക്കുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. അർപ്പിക്കുന്ന സിന്ദൂരം വെറ്റിലയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഉത്തമം.

 

 

ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം വളരെ പെട്ടാണ് താനെ നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയും പ്രശനങ്ങൾ ഏലാം വളരെ വേഗത്തിൽ മാറുകയും ചെയ്യും , ജീവിത വിജയം നേടിയെടുക്കാനും കഴിയും , കുടുംബത്തിനും മറ്റും ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും , സാമ്പത്തിക പ്രശനങ്ങൾ എല്ലാം പൂർണമായി ഒഴിഞ്ഞിട്ടു പോവുകയും സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും , കടബാധ്യതയിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടുകയും ചെയ്യും , വീട് വാഹനം എന്നിവ ഉണ്ടാവാനും സാധിക്കും , എന്നാൽ കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *