12 വർഷം മുൻപ് തൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച ഡോക്ടറെ കാട്ടിൽ വച്ച് കണ്ടപ്പോൾ കൊമ്പൻ ചെയ്തത് കണ്ടോ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *